Можат ли социјалните претпријатија од прекуграничниот регион на Северна Македонија и на Албанија да одговорат на предизвикот на работна интеграција на ранливи лица и на невработеноста ?

115

Преземете:
Македонска верзија
Албанска верзија
Англиска верзија