Социјалнa економија

„Паблик” е лидер во развојот на целокупниот екосистем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област – јавни институции, локална самоуправа, бизнис сектор.

Спроведуваме истражувања за проценка на постоечките капацитети на социјалните претпријатија, ја оценуваме нивната одржливост, спроведуваме мониторинг на ефектите од активните мерки кои ги таргетираат социјалните претпријатија, со примена на соодветна методологија го мериме влијанието на секторот во општеството и го следиме нивниот капацитет да создаваат добри работни места за ранливи категории граѓани.


Реализирани проекти:

1. Социјални претпријатија – мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот бизнис (SE-Bridge)

Носител на проектот:
Центар за развој на претприемачи и менаџери, CEED Македонија
Партнери:
– Асоцијација за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, Македонија,
– Центар за обука на рурални жени од регионот Дибер, „Агритра Визион“, Албанија,
– CEED Албанија

Цели:

 • Подигнување на свеста и едукацијата за социјалното претприемништво меѓу прекуграничното население, релевантните чинители и кај традиционалниот бизнис сектор (ТБС), во двете земји;
 • Градење на капацитети на поединци и организации за започнување и водење на социјално претпријатие преку обука, менторство, олеснување на можностите за прекугранична и можностите за меѓусекторска соработка и пристап до финансии;
 • Зајакнување на постојните социјални претпријатија во прекуграничниот регион преку олеснување на контакти и партнерства со традиционалниот бизнис сектор со што ќе се овозможи нивен развој и зголемување на обртот;
 • Поддршка на вработувањето и самовработувањето на ранливите групи (самохрани родители, долгорочно невработени, лица со посебни потреби) и промовирање на нивната работна интеграција во прекуграничниот регион;
 • Зајакнување на деловната соработка (особено во прекуграничниот регион) и овозможување пристап до нови пазари.

Времетреање:
01/11/2017 – 30.11.2019

2. Социјалните претпријатија – тежиште на триаголникот: економски раст, општествен развој и социјална инклузија

Донатор: УСАИД – Проект за граѓанско учество

Цели:

 • Креирање позитивен еко систем за развој на социјалната економија во земјава, преку развој, застапување и вмрежување на социјалните претпријатија во С. Македонија.
  Спефицифични цели:
 • Да се зајакнат капацитетите на социјалните претпријатија и граѓанските организации за креирање одржливи работни места за маргинализираните групи преку развој на капацитетите за самоодржливост.
 • Да се застапува за одржлива соработка помеѓу социјалните претпријатија, граѓанските организации и бизнис секторот во развој на партнерства во економска смисла и активности кои се однесуваат на корпоративната општествена одговорност.
 • Да се влијае врз правната рамка во поглед на креирање политики кои ги следат потребите на социјалните претпријатија и вработливоста на маргинализираните групи.
 • Да се поттикнува социјална инклузија, да се реосмисли стратешки приод кон маргинализираните групи за нивно економско јакнење и да се редизајнираат политиките на социјална заштита во насока на поголема партиципатинвност.

Времетраење:
01.08.2017-30.07.2019

Останати реализирани проекти: