Мисија и визија


Мисија
Поттикнување позитивна општествена промена со развој на социјално претприемаштво и со потикнување социјална инклузија преку истражување, застапување и партиципативно креирање на јавните политики.

Визија
Општество со еднакви можности за сите.

Вредности:

  • Инклузија и антидискриминација
  • Партиципативност во креирање јавни политики
  • Почитување и промовирање на човековите права Соработка, партнерство и вмрежување
  • Добро управување
  • Транспарентност и независност
  • Лидерство
  • Контиуниран професионален развоj