Социјална инклузија

Анализа на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик”.
Наше поле на интерес: пристапот до пазарот на труд на ранливи категории граѓани и последиците што ги носат долгорочната невработеност, ограничените можности за образование, исклученоста од правото на домување и социјалната нееднаквост.

Проекти во фокус:

1. Поддршка и застапување за вработување на маргинализирани групи во Македонија и регионот

Во партнерство со:
Германско друштво за интернационална соработка – ГИЗ

Цели:
Охрабрување и зајакнување на социјаните претрпијатија, граѓанското општество, јавните институции и бизнис секторот во земјата да придонесат во реформскиот процес на социјалниот систем преку обезбедување на одржливи економски можности, застапување и вмрежување кое подобро одговара на потребите и предизвиците со кои се соочуваат маргинализираните групи на отворениот пазар на труд.

 

Времетраење:01/10/2018-30/09/2019

Реализирани проекти: