Home Истражувања и политики

Истражувања и политики

Студии за политиките

БРИФОВИ ЗА ПОЛИТИКИ

Проценка на капацитетите на различните правни форми и препораки за нивна трансформација во социјални...

0
Концептот на социјална економија значително се разликува меѓу земјите-членки со различен степен на политичко прeпознавање. Во постојните политички документи на Европската унија, социјалните претпријатија се...

Policy brief: The case of North Macedonia: Posted workers – developing patterns and trends

0
Policy brief: The case of North Macedonia: Posted workers - developing patterns and trends

Можат ли социјалните претпријатија од прекуграничниот регион на Северна Македонија и на Албанија да...

0
Преземете: - Македонска верзија - Албанска верзија - Англиска верзија

Социјалните претпријатија – потенцијал за развој на прекуграничните региони

0
Преземете: - Македонска верзија - Англиска верзија

Institutional capacities for implementing the posting of workers directive in the Western Balkans –...

0
Преземете: - Англиска верзија

Упатување работници во Западен Балкан – Случајот на Северна Македонија

0
Преземете: - Македонска верзија - Англиска верзија

Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија

0
„Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија“ е насловот на најновата публикација на Асоцијацијата за истраажување, комуникации и развој, „Паблик“, која опфаќа...