Промените на пазарот на трудот, паралелно со развојот на технологијата, носат нови ветришта и во управувањето со човечките ресури.
Еден од концептите што полека станува доминантен, е придот ‘job carving’, кој има за цел да го подигне нивото на инклузивност, и тоа, пред се, преку редизајнирање или прилагодување на работните улоги – за подобро да се совпаѓаат со вештините, способностите и интересите на вработените.
Овој концепт нуди неколку придобивки, и за вработените и за организациите, меѓу кои:

Зголемено задоволство од работата
Пристапот на „карвинг“, (резба) или дизајн на работното место им овозможува на вработените да работат во улоги кои се усогласени со нивните силни страни и интереси, што доведува до поголемо задоволство од работата и ангажман. Кога вработените се негуваат страст за својата работа, тие се со поголема веројатност да работат подобро и да останат посветени на организацијата.

Задржување на вработените на работното место
Со приспособување на работните улоги на вештините и преференциите на вработените, организациите можат да ги намалат стапките на обрт. Вработените имаат поголема веројатност да останат во компанија кога сметаат дека нивните придонеси се вреднуваат и нивната индивидуалност се препознава.

Подобрена продуктивност
Кога на вработените им се доделени задачи кои резонираат со нивните способности, тие се со поголема веројатност да се истакнат или потврдат во тие области. Ова може да доведе до зголемена продуктивност бидејќи вработените се фокусираат на задачи за кои се природно вешти и за кои се страстни.

Подобро искористување на талентот
Овој ‘job carving’ приод им помага на организациите да ги искористат различните вештини и таленти на нивната работна сила. Ова може да доведе до поефикасна распределба на човечки ресурси и откривање на скриени таленти кои инаку би можеле да останат неискористени.

Флексибилност и приспособливост
Во деловните средини кои брзо се менуваат, работните улоги може да станат застарени или да бараат модификација. Дизајнирањето на работните места промовира флексибилност со тоа што им овозможува на вработените да се прилагодат и да преземат нови одговорности по потреба, придонесувајќи за агилноста на организацијата.

Развој на вештини
Вработените имаат поголема веројатност да развијат нови вештини и компетенции кога се ангажирани во задачи што ги предизвикуваат и ги интересираат. „Дизајнираното“ работно место поттикнува континуирано учење и раст на вештините, што може да биде од корист и за вработените и за организацијата.

Прилагодени кариерни патеки
Дизајнот на работните места им овозможува на вработените да креираат сопствени патеки за кариера во рамките на организацијата. Ова може да доведе до чувство на сопственост врз траекторијата на кариерата и да им овозможи на вработените да ги усогласат своите лични и професионални цели.

Позитивна организациска култура
Организациите кои го прифаќаат дизајнирањето на работните места, како концепт, покажуваат посветеност на благосостојбата и растот на вработените. Ова може да поттикне позитивна организациска култура која се карактеризира со отворена комуникација, соработка и заеднички фокус на индивидуалниот и колективниот успех.

Иновативност и креативност
Кога вработените се овластени да придонесат на начини кои резонираат со нивните силни страни, тие се со поголема веројатност да донесат иновативни идеи и креативни решенија на масата, поттикнувајќи ја севкупната организациска иновација.Различни перспективи
Приодот на ‘job carving’ во работата може да доведе до вклучување на поширок опсег на перспективи и искуства во различни работни улоги. Оваа разновидност може да ги збогати процесите на донесување одлуки и да придонесе за поинклузивно и правично работно место.

Photo: Freepik
Содржината е подготвена во рамки на прокетот: Дизајнирање инклузивни работни места за ранливите луѓе – поддршка на претпријатијата да станат инклузивни работодавци

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here