Линк до публикацијата на македонски јазик: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Analiza_na_socijalni_pretprijatija.pdf
Англиска верзија: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/analiza_na_socijalni_pretprijatija_enl.pdf
Албанска верзија: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/analiza_na_socijalni_pretprijatija_al.pdf

Претходни објави (Previous article)Компаративна анализа на еко-системи на социјални претпријатија
Следни објави (Next article)Одржливите практики на социјалните претпријатија во Македонија- прв чекор во градењето одржливо општество