Home Студии за политиките

Студии за политиките

Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Македонија

Линк до публикацијата на македонски јазик: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Analiza_na_socijalni_pretprijatija.pdfАнглиска верзија: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/analiza_na_socijalni_pretprijatija_enl.pdfАлбанска верзија: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/analiza_na_socijalni_pretprijatija_al.pdf

Компаративна анализа на еко-системи на социјални претпријатија

Линк до публикацијата: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/Komparativna-analiza_Ekosistemi-za-razvoj-na-sotsijalni-pretprijatija.pdf

Implementing the Posting of Workers Directive in the Western Balkans: An Institutional Analysis

Линк до публикација: https://drive.google.com/file/d/1VvWmaLDk3Ajw5AvxLJUZX4cJDNn8eV3Q/view?usp=sharing

Institutional Capacities for Implementing the Posting of Workers Directive in the Western Balkans: A...

Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/1uLNRb-Nisx0B9TA4YQeRnwjcL2ihUuxm/view?usp=sharing

Граѓанскиот сектор и општествените промени (вклученост и влијание)

Линк до публикацијата: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/Graganskiot-sektor-i-opshtestvenite-promeni.pdf

Миграции, социјални услуги, интеграција

Линк до публикацијата: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/Migrations-Social-Services-and-Integration-s.pdf

Posting of Workers in Eastern Europe- Country Report for the Former Yugoslav Republic of...

Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/1Ye6K1Y1t8uiwpcdsIJgkkjunxEtKRdKx/view?usp=sharing

Анализа на еко-системот на социјалните претпријатија во Македонија (издавач Европска комисија)

Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/183PLSyp2ttmBijwLPToRtaR3m_N92Q0U/view?usp=sharing

Предизвиците и можностите на социјалните претпријатија за вработување маргинализирани групи

Линк до публикација: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/Challenges-and-opportunities-for-employment-of-marginalized-groups-by-social-enterprises-in-Macedonia1.pdf

Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално

Бездомништвото е процес што опфаќа лица со ограничена вклученост во општествениот живот, кои го бараат сопствениот идентитет и немаат живеалиште, живеат во несигурни и/или...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress