Осум социјални ментори, кои минуваат низ верификуваната програма за менторство за работна интеграција на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, во соработка со Германското друштво за меѓународна соработка, GIZ, ја започнуваат својата теренска работа, со поддршка на организацијата „Новосадски хуманитарен центар“.

Денеска, втори април, во Собранието на Град Нови Сад, се одржа состанок кој ги обедини најзначајните претставници на дејностите за социјална заштита и вработување на локално ниво.
Целта на средбата беше да се разгледаат предизвиците на терен, можностите за спроведување на менторството за интеграција на ранливите групи на локално ниво и да се дефинираат следните чекори во однос на институционализацијата на социјалното менторство во Нови Сад.

ГИЗ работи долгорочно на создавање одржлив модел на поддршка за различни ранливи групи, а програмата развиена од „Паблик“ е фокусирана на вработување и подобрување на вработливоста на лицата кои се надвор од пазарот на трудот поради различни причини.

– Нашата работа со „Паблик“ е насочена кон сеопфатна поддршка за вработување на ранливите групи, преку поддршка за наоѓање и задржување на работа. Сведоци сме на одличните резултати од социјалното менторство, па овој модел, кој беше пилотиран во Северна Македонија, го адаптиравме на специфичните услови и потреби на земјите од регионот, каде што во моментов успешно се спроведува програмата за социјално менторство. Преку обука го поддржуваме развојот на знаењата и вештините на социјалното менторство и на овој начин го развиваме во насока на професионализација. Работата на социјалните ментори прави разлика на пазарот на трудот, а компаниите ја препознаваат како значаен придонес и потреба при ангажирање работници, особено денес, во услови кога постојано се бара „повеќе работници“. Затоа, веруваме дека Нови Сад, кој е познат по своите иновативни програми, ќе го најде најдобриот модел на институционализација и ќе создаде одржлив модел на социјално менторство. Исто така, важно е овој процес да биде дел од локалните решенија за вработување на ранливите групи и нивно задржување на пазарот на трудот – вели Светлана Здравковска, раководител на проектот на ГИЗ „Социјална инклузија на ранливите групи во Западен Балкан“, во чии рамки социјалното менторството се развива на регионално ниво.

Градот Нови Сад го поддржува Социјалното менторство како инклузивна мерка за вработување и нов пристап за интеграција на ранливите луѓе на пазарот на трудот.

– Социјално ранливите лица, младите без родителска грижа, жените жртви на насилство, лицата со попреченост и други групи, од бројни причини, имаат потешкотии да најдат и да задржат работа. Работејќи со нив, социјалните ментори прво ги истражуваат нивните потреби, вештини, силни страни и интереси, а потоа даваат поддршка во наоѓањето и задржувањето на работа. Во овој процес, социјалните ментори соработуваат и со работодавачите со цел да се создаде инклузивна работна средина и да се обезбеди поддршка во работната интеграција. На долг рок, социјалното менторство ги подобрува вештините и положбата на ранливите лица на пазарот на трудот, ја промовира родовата еднаквост и социјалната вклученост и ги покрива потребите на пазарот на трудот за труд – вели Ненад Драшковиќ од Градската управа за социјална и детска заштита.

Социјалното менторство е методологија развиена од организацијата „Паблик“ во соработка со ГИЗ. Резултатите од анализата на ефективноста на овој пристап укажуваат дека висок процент на менторирани лица, при евалуацијата, останале на пазарот на труд и шест месеци по завршувањето на давањето на оваа услуга.

– Социјалното менторство се карактеризира со индивидуален пристап, фокусирано е на потребите и капацитетите на поединците, земајќи ги предвид пречките кои го отежнуваат влезот и престојот на пазарот на трудот и специфичните потреби на компаниите во кои лица од ранливи групи бараат вработување. Затоа и носи одлични резултати. Менторите од Нови Сад веќе почнаа да работат со своите менторирани и првите резултати ги очекуваме во блиска иднина. Во оваа почетна фаза ни е важно да ги слушнеме предизвиците при имплементацијата, но и можностите препознаени од нашите ментори. Ова е информација која ни помага да ја дефинираме одржливоста на социјалното менторство во Нови Сад – вели Климентина Илијевски, извршна директорка на „Паблик“, иницијатор и еден од креаторите на методологијата.

Нада Падејски Шекеровиќ, експерт кој ги анализираше можностите за институционализирање на социјалното менторство во Република Србија, вели дека очекува овој пристап да им помогне на тешко вработуваните лица полесно да влезат и да останат на пазарот на трудот.

– Според досегашните искуства, луѓето кои спаѓаат во категоријата тешко вработливи лица тешко остануваат на пазарот на труд. Исто така, огромен број работодавачи се соочуваат со значителен недостиг на работна сила. За да се надмине овој јаз, неопходни се активности на социјалните ментори за работодавачите да ги препознаат ресурсите на вработените. Од друга страна, активностите на социјалниот ментор влијаат на поголема мотивација и подготвеност на менторираното лице да остане на пазарот на трудот. Воспоставувањето на социјалното менторство како активна мерка за вработување би довело до намалување на трошоците на системот за социјална заштита, поголема вработливост на населението и би влијаело на намалување на ризикот од други форми на психо-социјални проблеми на кои помалку вработливи лица се разоткриени – рече Падејски Шекеровиќ.

Намерата на проектот „Социјална инклузија на ранливите групи во Западен Балкан“ е да поддржи одржливи пристапи за социјално и економско вклучување на ранливите групи во Западен Балкан, во согласност со сеопфатните принципи на Агендата 2030.
Дел од овој проект ГИЗ го реализира во соработка со „Новосадскиот хуманитарен центар“, кој го спроведува социјалното менторство во Нови Сад.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here