Линк до публикацијата: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2019/07/Socijalnite-pretprijatija-niz-prizmata-na-prekugranicnata-sorabotka_Republika-Severna-Makedonija-i-Republika-Albanija-1.pdf

Англиска верзија: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/Social-enterprises-through-the-prism-of-cross-border-cooperation-between-the-Republic-of-North-Macedonia-and-the-Republic-of-Albania.pdf

Претходни објави (Previous article)Одржливите практики на социјалните претпријатија во Македонија- прв чекор во градењето одржливо општество
Следни објави (Next article)Импактна евалуација на проектот –  Social enterprise – Bridge between the social sector and the traditional business (SE-Bridge)