Јавни политики

Резултатите од истражувањата на „Паблик“, тековни, минати и идни се насочени да комуницираат со засегнатите страни, со јавноста и со релевантните општествени чинители, а не се наменети само за тесен круг на научната јавност. „Паблик“ верува дека со соодветна комуникација на резултатите, адресирање на проблемите и постојана врска со јавните институции, можни се далеку потребните промени во општествена смисла.