Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Под општествена промена – се поразбира широко сфатена нециклична промена на институците, нормите, културата или на одредена општествена структура.

Претходни објави (Previous article)Социјални претпријатија и социјални иновации
Следни објави (Next article)Institutional capacities for implementing the posting of workers directive in the Western Balkans – A Needs Assessment