ТИМ

Кога работам – сакам да ми е добро, менторството ми го овозможува тоа

0
Преку својата работа, менторката за вработување од Босна и Херцеговина, Сенада Сушиќ, ги поттикнува менторираните лица да може да се видат себе си во многу подобро светло на пазарот на трудот, па и да отворат сопствени бизниси.Анета РистескаСенада Сушиќ е менторка за вработување од Брчко, Босна и Херцеговина, која пред три години ја помина обуката од Програмата социјално менторство за работна интеграција  што ја разви Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“. Вели дека кога работи, сака да се чувствува добро. Така добива енергија и тоа ја движи да биде се’ подобра во она што го прави. Како што нагласува, менторството ѝ го овозможува ова чувство. Во исто време, важно ѝ е и нејзините менторирани лица да се чувствуваат добро и затоа на изборот на работно место става особено внимание, исто како и на препознавањето на капацитетите и талентите на нејзините менторирани лица. Работи со млади жени кои сакаат да влезат на пазарот на трудот, притоа ставајќи акцент на подигнување на свеста за личните капацитети и можности што може да ги дадат во работата и професионалната реализација. Но, во исто време, оди чекор и понатаму. Поттикнува и отвора можност овие луѓе да се видат себе си и во претприемачка приказна, односно да отворат сопствен бизнис.Под нејзино водство, неодамна, една од жените (менторирано лице), беше вработена во голема прехранбена фирма, а друга во невладина организација. Сушиќ, преку својата работа, ги поттикнува менторираните лица да може да се видат себе си во многу подобро светло на пазарот на трудот, па и да отворат сопствени бизниси.Нејзината мисија подразбира поврзување на локалните актери со тоа што се потреби и можности кај менторираните лица. Смета дека е важно сите засегнати страни да го видат „networkingot“ како важен сегмент од професионалниот живот.Како менторка за вработување, опишете ни како ги идентификувате потенцијалните можности за вашите менторирани во локалните бизниси и организации? Сегашната ситуација во округот Брчко во Босна и Херцеговина, да речеме, е поволна за нови работни места, но, тоа секогаш е на некој начин условено. Тоа се пониски позиции во услужната индустрија (келнери, готвачи, домаќини, чистачи, администрација, возачи, дистрибуција итн.). Работам со жени и досега сите четири менторирани лица, според вештините, потребите, беа над тие работни места. Би рекла дека е идеално да се направи истражување за реалната состојба, кое би вклучувало разбирање кои сектори растат, кои работодавци вработуваат и кои се моменталните реални потреби за работна сила. Се разбира, ова може да се заснова на прелистување огласи за работа, посета на саеми за вработување и воспоставување контакти со локалните комори. И, за се’ тоа, потребно е време.Целиот разговор на - линкот.

Барање за прибирање понуди

0
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, за потребите на проектот „Зајакни ГО - Резилиентни и инклузивни патеки за социјално претприемништво за младите преку градење капацитети на локални граѓански организации во Северна Македонија“ што го спроведува Здружение на граѓани „Паблик“ со поддршка од Младински сојуз Крушево, преку договорот за грант  со број: IPA III/2023/ 452 – 457 со Европска Комисија, објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: Опис на проектот и општи услови Набавувач на услуги: Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“  – Скопје со седиште на ул. Орце Николов 93/5 во Скопје. Предмет на барањето: Барање за прибирање на понуда за 1 преносен компјутер (лаптоп) Изборот ќе се направи согласно најдобриот финансиски интерес.Ве Молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса [email protected] најдоцна до 19.06.2024 година до 16 часот.Повеќе информации за Барањето - на линкот:

Повик за апликации за давател/и на услуги за веб редизајн и континуирано одржување и...

0
Овој Повик на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, се состои од две активности:(1)редизајн на веб-страницата, и (2) континуирано одржување и техничка поддршка на редизајнирана веб-страница, кои може да ги спроведува еден извршител, а може и да бидат ангажирани двајца извршители, зависно од компетенциите на апликантот/ите. Тоа значи дека еден апликант може да се пријави само за една активност или доколку ги поседува потребните вештини и компетенции, може да се пријави за двете активности. ЦелСо веб редизајнот, „Лице в лице“ има намера: - да го трансформира изгледот на веб-сајтот; - да ја зголеми својата публика; - да вклучи поголема публика во активности со/за „Лице в лице“; - да понуди ангажирачко искуство на посетителите и на својата заедница; - да ја поттикне да пријавува теми, да пишува, да организира настани, иницијативи и да креира содржини кои се во склад со темите за кои се интересира Платформата.Повеќе детали за Повикот и информации за пријавувањето - на линкотПостапка за аплицирањеЗаинтересираните даватели на услугата треба да испратат: Портфолио и/или CV на давателот на услугата; Финансиска понуда во македонски денари со вклучени вкупни трошоци, со ДДВ.Апликацијата треба да се испрати по мејл на: [email protected] и [email protected] најдоцна до 06.06.2024 година до 16.00 часот, со назнака за која активност се аплицира – Апликација за редизајн на веб-сајт на „Лице в лице“. За конечната одлука ќе бидат известени само избраните понудувачи.„Паблик“ го задржува правото да одбере еден или двајца понудувачи, но, и да не одбере ниту една од апликациите кои ќе ги добие, доколку тие не ги исполнуваат горенаведените критериуми, или не се во рамките на предвидениот буџет кој ни е на располагање. Фото: Freepik

Повик за изразување интерес за индивидуални консултантски услуги – Социјално менторство за работна интеграцијаво...

0
Во име на Светска банка, Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „ПАБЛИК“ го спроведува проектот „Пилотирање на менторска програма за активирање на жените Ромки во економијата на грижа во Северна Македонија“. Целта на овој проект е да пилотира програма дизајнирана да го поддржи активирањето на жените Ромки во економијата на грижа. Менторската поддршка треба да се обезбеди во процесот на добивање сертификати за стекната обука за нега во домот, како и при наоѓање и задржување работа во таргетираниот сектор. Менторскиот пристап за поддршка на жените Ромки во економијата на грижа се заснова на разбирањето дека менторството може да игра клучна улога во справувањето со бариерите и предизвиците со кои се соочуваат Ромките при добивање формално вработување во секторот. Доказите за менторството како ефикасна интервенција за маргинализираните групи, вклучително и жените, се поддржани со истражувања кое го потврдуваат позитивното влијание на менторството во интеграцијата на пазарот на трудот и резултатите од вработувањето. Географска покриеност. Пилот проектот ќе се фокусира на Скопје (вклучувајќи го и Шуто Оризари), Куманово, Тетово, Прилеп, Струмица,Битола, Кичево, Струга, Дебар и Кочани, со можност за проширување и во други градови каде што живее ромска популација. Број на ментори и менторирани. Проектот ќе склучи 15 договори со лица кои ќе дејствуваат како социјални ментори. Секој ментор се предвидува да работи со  8 менторирани лица, што ќе резултира со вкупно 120 менторирани лица, директни корисници. ЦЕЛ И ОПИС НА ЗАДАЧАТА Проектот ќе склучи договори со професионалци кои што ќе го спроведуваат менторството во дефинираните области, а клучната активност на ангажираните ментори ќе биде да обезбедат менторска поддршка за селектирани жени Ромки. Помал процент од менторираните лица (најмногу 30%) можат да бидат од  ранливи категории жени на други националности, како што се: долгорочно невработени, жртви на семејно насилство, жени кои живеат во рурални средини итн. Менторството се очекува да се одвива во периодот помеѓу јули 2024 година до јануари 2025 година. Менторираните лица ќе бидат избрани според дефинирана методологија и во соработка помеѓу менторот и тимот на Асоцијацијата „ПАБЛИК“.  Секој ментор ќе биде одговорен за мапирањето и изборот на менторираните лица. Менторите ќе поминат задолжителна обука во три модули за тоа како да се подготват за процесот на менторирање и како да ги фасилитираат можностите за работна интеграција на менторираните лица во економијата на грижа. Секое договорно лице / ментор ќе ги има следните должности: Учество на задолжителни обуки; Мапирање на потенцијални лица за менторирање и анализа на можностите, пречките и мотивирачките фактори за нивен  влез на пазарот на труд; Селекција на 8 менторирани лица кои ќе поминат низ процес на сертификација во економијата на грижа; Креирање на план за работа со секој менториран; Поддршка за  менторираното лица во процесот на едукација, како   и работа со семејството како поддржувачка средина; Изработка на индивидуален план за вработување и развој на менторираните лица; Комуникација со работодавците во економијата за грижа; Менторство кон успешно вработување и задржување на менторираното во економијата на грижа; Проценка на процесот на приспособување на работното место на менторираните лица; Соработка со професионален ментор кој ќе го катализира процесот на интеграција по влезот на менторираните кај работодавачот во економијата за грижа; Известување за напредокот на секој менториран и самоевалуација на нивната работа со секој менториран; Учество на супервизиски сесии кои го поддржуваат менторот во менторската работа. Повеќе информации за пријавувањето – на линкот. Огласот е отворен до 2 јуни.Заинтересираните кандидати да испратат свое CV и писмо за интерес најдоцна - на [email protected], со назнака: Апликација за социјален ментор во економија на грижа. Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју и информирани за конечната одлука. Photo: Freepik

Во секој човек има извонредност! Социјалното менторство ја препознава

0
РАЗГОВОР СО КАТАРИНА СТОЛИЌ, СОЦИЈАЛНА МЕНТОРКА ОД НОВИ САДСоцијалното менторство не носи промени само на микро ниво, туку и на ниво на пошироката општествена заедница. Од една страна даваме поддршка на поединецот во постигнување позитивни промени на ниво на личен раст, развој и успех, а од друга страна ја менуваме климата на целата општествена заедница која станува подобро место за живеење. Трансформациите во светот на работата се неизбежни. И во мајндсетот на бизнисите, и во вештините и приодите при вработување на потенцијалната работна сила. Во оваа мисија, социјалните ментори имаат клучна улога  – во подобрување на идната слика на пазарот на трудот, посебно во сферата на интеграцијата на ранливите групи.Изминатиов период, Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, во Нови Сад го одржа и четвртиот модул за социјалните ментори од Србија и од Босна и Херцеговина. Фокусот беше ставен на креирањето успешни и продуктивни врски со бизнисите – со цел: задоволни работодавачи, задоволни вработени. Отвореноста за промени кај новите социјални ментори беше повод и за подоцнежниот разговор со Катарина Столиќ, носителка на новите трендови во светот на работата во Нови Сад.Катарина, вие сте еден од осумте ментори од првата генерација ментори за работна интеграција (социјални ментори) во Србија. Како долги години вработена во Центарот за социјална работа во Нови Сад и со значително искуство како социјален работник и менаџер на случаи, што ви донесе ова ново искуство како социјална менторка? По професија сум социјален работник и работам во системот на социјална заштита скоро дваесет години. Имам големо искуство во работа со маргинализирани групи и тоа е една од причините зошто влегов во програмата за социјално менторство мислејќи дека тоа ќе биде уште една слична услуга која добро им се најде на нашите корисници.Искуството на социјален ментор ми донесе многу повеќе од она што првично го очекував, а пред сè, сознанието дека оваа програма не е ни слична со програмите што ги спроведуваме во моментов. Програмата ме направи длабоко свеснa дека работам во систем кој е полн со притисоци, крут и подесен  – структурата, организацијата, процедурите, начините и правилата, да не оставаат многу простор за вистински промени.Преку искуството на социјалниот ментор, сфатив дека промените се можни, но дека можеме да се соочиме со промените само со отворен ум и срце, бидејќи само така може да се промениме себеси, за да можеме да ги поддржиме другите во истата промена. Целиот разговор - на линкот.

Социјалните ментори од Нови Сад започнуваат со работа на терен

0
Осум социјални ментори, кои минуваат низ верификуваната програма за менторство за работна интеграција на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, во соработка со Германското друштво за меѓународна соработка, GIZ, ја започнуваат својата теренска работа, со поддршка на организацијата „Новосадски хуманитарен центар“. Денеска, втори април, во Собранието на Град Нови Сад, се одржа состанок кој ги обедини најзначајните претставници на дејностите за социјална заштита и вработување на локално ниво.Целта на средбата беше да се разгледаат предизвиците на терен, можностите за спроведување на менторството за интеграција на ранливите групи на локално ниво и да се дефинираат следните чекори во однос на институционализацијата на социјалното менторство во Нови Сад. ГИЗ работи долгорочно на создавање одржлив модел на поддршка за различни ранливи групи, а програмата развиена од „Паблик“ е фокусирана на вработување и подобрување на вработливоста на лицата кои се надвор од пазарот на трудот поради различни причини. - Нашата работа со „Паблик“ е насочена кон сеопфатна поддршка за вработување на ранливите групи, преку поддршка за наоѓање и задржување на работа. Сведоци сме на одличните резултати од социјалното менторство, па овој модел, кој беше пилотиран во Северна Македонија, го адаптиравме на специфичните услови и потреби на земјите од регионот, каде што во моментов успешно се спроведува програмата за социјално менторство. Преку обука го поддржуваме развојот на знаењата и вештините на социјалното менторство и на овој начин го развиваме во насока на професионализација. Работата на социјалните ментори прави разлика на пазарот на трудот, а компаниите ја препознаваат како значаен придонес и потреба при ангажирање работници, особено денес, во услови кога постојано се бара „повеќе работници“. Затоа, веруваме дека Нови Сад, кој е познат по своите иновативни програми, ќе го најде најдобриот модел на институционализација и ќе создаде одржлив модел на социјално менторство. Исто така, важно е овој процес да биде дел од локалните решенија за вработување на ранливите групи и нивно задржување на пазарот на трудот - вели Светлана Здравковска, раководител на проектот на ГИЗ „Социјална инклузија на ранливите групи во Западен Балкан“, во чии рамки социјалното менторството се развива на регионално ниво. Градот Нови Сад го поддржува Социјалното менторство како инклузивна мерка за вработување и нов пристап за интеграција на ранливите луѓе на пазарот на трудот. - Социјално ранливите лица, младите без родителска грижа, жените жртви на насилство, лицата со попреченост и други групи, од бројни причини, имаат потешкотии да најдат и да задржат работа. Работејќи со нив, социјалните ментори прво ги истражуваат нивните потреби, вештини, силни страни и интереси, а потоа даваат поддршка во наоѓањето и задржувањето на работа. Во овој процес, социјалните ментори соработуваат и со работодавачите со цел да се создаде инклузивна работна средина и да се обезбеди поддршка во работната интеграција. На долг рок, социјалното менторство ги подобрува вештините и положбата на ранливите лица на пазарот на трудот, ја промовира родовата еднаквост и социјалната вклученост и ги покрива потребите на пазарот на трудот за труд – вели Ненад Драшковиќ од Градската управа за социјална и детска заштита. Социјалното менторство е методологија развиена од организацијата „Паблик“ во соработка со ГИЗ. Резултатите од анализата на ефективноста на овој пристап укажуваат дека висок процент на менторирани лица, при евалуацијата, останале на пазарот на труд и шест месеци по завршувањето на давањето на оваа услуга. - Социјалното менторство се карактеризира со индивидуален пристап, фокусирано е на потребите и капацитетите на поединците, земајќи ги предвид пречките кои го отежнуваат влезот и престојот на пазарот на трудот и специфичните потреби на компаниите во кои лица од ранливи групи бараат вработување. Затоа и носи одлични резултати. Менторите од Нови Сад веќе почнаа да работат со своите менторирани и првите резултати ги очекуваме во блиска иднина. Во оваа почетна фаза ни е важно да ги слушнеме предизвиците при имплементацијата, но и можностите препознаени од нашите ментори. Ова е информација која ни помага да ја дефинираме одржливоста на социјалното менторство во Нови Сад - вели Климентина Илијевски, извршна директорка на „Паблик“, иницијатор и еден од креаторите на методологијата. Нада Падејски Шекеровиќ, експерт кој ги анализираше можностите за институционализирање на социјалното менторство во Република Србија, вели дека очекува овој пристап да им помогне на тешко вработуваните лица полесно да влезат и да останат на пазарот на трудот. - Според досегашните искуства, луѓето кои спаѓаат во категоријата тешко вработливи лица тешко остануваат на пазарот на труд. Исто така, огромен број работодавачи се соочуваат со значителен недостиг на работна сила. За да се надмине овој јаз, неопходни се активности на социјалните ментори за работодавачите да ги препознаат ресурсите на вработените. Од друга страна, активностите на социјалниот ментор влијаат на поголема мотивација и подготвеност на менторираното лице да остане на пазарот на трудот. Воспоставувањето на социјалното менторство како активна мерка за вработување би довело до намалување на трошоците на системот за социјална заштита, поголема вработливост на населението и би влијаело на намалување на ризикот од други форми на психо-социјални проблеми на кои помалку вработливи лица се разоткриени - рече Падејски Шекеровиќ. Намерата на проектот „Социјална инклузија на ранливите групи во Западен Балкан“ е да поддржи одржливи пристапи за социјално и економско вклучување на ранливите групи во Западен Балкан, во согласност со сеопфатните принципи на Агендата 2030.Дел од овој проект ГИЗ го реализира во соработка со „Новосадскиот хуманитарен центар“, кој го спроведува социјалното менторство во Нови Сад.

„Џоб карвинг” за поголема инклузивност и продуктивност на работните места

0
Резултати од пристапот за адаптирање на работните места со цел постигнување поголема ефикасност, познат како “job carving”, беа претставени на минатонеделната онлајн средба во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“ и на мрежата „Диесис”. Настанот на кој присуствуваа експерти и претставници на организации од областа на инклузивниот пазар на труд од Македонија и Белгија го отвори Марко Ѓоргиевски, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, партнер на „Паблик“ во реализација на проектот „Дизајнирање инклузивни работни места и поддршка на претпријатијата да станат инклузивни работодавци“.- Преку оваа иницијатива се работеше на приоритетитетот инклузија, и тоа со кроссекторски пристап. Преку социјалното менторство се намалуваше невработеноста, и она што е уште поважно, овој проект даде фокус на развојот на вештините, што е предзнак на европсксите проекти, заедно со програмите за доживотно учење - нагласи Ѓоргиевски. Менаџерката на проектот, истражувачката Александра Илоска – Лопарска истакна дека преку оваа иницијатива социјалното менторство (менторство за работна интеграција) е надградено со дополнителни алатки кои особено ќе им бидат од корист на менторите кои што работат со лица со попречености.„Сите активности беа спроведени во бизнис секторот кој што станува поотворен за вработување потешко вработливи лица, зашто преку социјалното менторство добива поддршка која што придонесува кон одржливи вработувања. Ова е особено важно во период кога се соочуваме со недостаток на работна сила, а бизнис секторот нема ресурси за да овозможи соодветна инклузија – нагласи Лопарска Илоска.Една од сесиите беше посветена на хуманизација на работните места преку дизајнирање на работните места.- Џоб карвингот или моделирање на работното место е пристап кој што е фокусиран на извонредноста на поединецот од една страна и на потребата на работодавачот, од друга. Го анализираме системот и препознаваме процес, позиција во која што лицето може да го реализира својот максимален потенцијал. Модлеирањето мора да донесе вин – вин ситуација, бенефит да има и работодавачот и работникот, а повисоката цел е поголема ефикасност, но и задоволство на работното место. Целта ни е да имаме задоволство на двете страни и тогаш знаеме дека добро сме ја завршиле работата – вели Климентина Илијевски,  експерт за инклузивен пазар на труд и извршна директорка на „Паблик“.Слика за чекорите во процесот на социјалното менторство, донесе и Катерина Мојанчевска, консултант од „Паблик“, која говореше за потребата од адаптација, трансформација и креирање на работната задача според определен контекст во кој е менторираното лице.- Џоб карвингот не е радикална промена, ама потребна е радикална отвореност кон експериментирање и промени. Важно е да се биде сензитивен кон потребите на процесот, кон непознатото, кон работите кои се нови, а отвореноста носи нови перспективи, но и резултати, нагласи Мојанчевска.
Средба на проектните партнери на Месмер+

Средба на проектните партнери на Месмер+ за прецизно мапирање на социјалната економија

0
На крајот од февруари, во Центарот за социјални претпријатија во Скопје се одржа средба на која беа разгледани сите следни чекори на МЕСМЕР+ проектот.Со партнерите во овој проект, („Мапирање на европската социјална економија: вработување, социјален дијалог и европски столб на социјални права / #MESMER+), беше разговарано за аспектите на прецизно мапирање на социјална економија во девет целни земји.Проектот има за цел да направи длабинско мапирање на случувањата и главните стејкхолдери во сферата на социјалната економија – од двете страни, работодавачи и вработени, а во рамки на институциите за социјален дијалог и различните индустриски односи во девет земји: Белгија, Бугарија, Франција, Италија, Ирска, Северна Македонија, Полска, Шпанија и Шведска.Проектните партнери се посветени на принципите содржани во европскиот столб за социјални права, (EPSR, European Pillar of Social Rights) и придонесуваат за неговата имплементација.Повеќе фотографии - на линкот
Mesmer+

Месмер + / Мапирање на социјалниот дијалог за вработувањa во европската социјална економија и...

0
Секторот на социјалната економија во Северна Македонија се соочува со предизвици во одржувањето на партиципативно управување и ефективен социјален дијалог - поради лошиот економски развој и недостаток на регулаторни рамки и развиени екосистеми.Ова е еден од заклучоците на публикацијата која претставува Извештај за Северна Македонија врзана за развојот на социјалната економија во земјава, подготвена во рамки на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, “Паблик“, од авторките Климентина Илијевски и Александра Лопарска Илоска, насловена:  Mesmer + / Mapping European Social Economy Employment Social Dialogue and the European Pillar of Social Rights / ​Country Report North Macedonia. „Учеството на социјалните претпријатија во социјалниот дијалог е фрагментиран, а сегашните политики и стратегии не обезбедуваат мерки за промовирање или зајакнување на капацитетите на релевантните мрежи. Фрагментираниот карактер на социјалниот дијалог, недостатокот на овозможување одредби на ниво на политика и отсуството на систематски податоци за социјалните претпријатија ја истакнуваат потребата од сеопфатни стратегии и регулаторни рамки за зајакнување на секторот на социјалната економија и нејзината улога во индустриските односи и социјалниот дијалог“, стои во Извештајот. Повеќе информации - во самата публикација, (линк). 
Kotrener

Оглас за котренер/и за професионална интеграција на работното место

0
АСОЦИЈАЦИЈАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗВОЈ, „ПАБЛИК“, КОЈА ВО ПАРТНЕРСТВО СО ГЕРМАНСКОТО ДРУШТВО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОРАБОТКА (ГИЗ) ГО ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЕКТОТ „ПРОМОВИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО МЕНТОРСТВО КАКО ПРИСТАП НА МЕЃУСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОБЕСПРАВЕНИТЕ ГРУПИ“, ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА: Котренер/и за професионална интеграција на работното место (професионално менторство) како дел од проектот: Промовирање на социјалното менторство как​о меѓусекторски партнерски пристап за унапредување на вработувањето на ​р​анливите групиПовеќе иформации - на линкот: Огласот е отворен до 17 ноември. Photo: Freepik