Mедиуми

„Паблик“ ја препознава улогата на медиумите во социо-економскиот развој, особено во општествата што се стремат кон поголема демократизација, какво што е нашето.

Нашето партнерство и соработка со медиумите е од суштинско значење во подигнувањето на свеста за областите на делување на „Паблик“, промовирање на јавниот интерес, добро владеење, позитивни вредности и толеранција.