Актуелно

05.12.2019
Доброто управување – еден од заедничките предизвици на социјалните претпријатија во пограничниот регион на Маакедонија и Албанија

„Можат ли социјалните претпријатија од прекуграничниот регион на Северна Македонија и на Албанија да одговорат на предизвикот на работна интеграција на ранливи лица и на невработеноста?“, е еден о

29.11.2019
Стратегии, едукација и инвестиција – клучни за развојот на социјалното претприемништво во Полошкиот и Пелагонскиoт регион

„Социјалните претпријатија – потенцијал за развој на прекуграничните региони“ е една од најновите публикации на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, која претставува резиме на јавните

Пaблик во медиумите

05.12.2019
Доброто управување – еден од заедничките предизвици на социјалните претпријатија во пограничниот регион на Маакедонија и Албанија

„Можат ли социјалните претпријатија од прекуграничниот регион на Северна Македонија и на Албанија да одговорат на предизвикот на работна интеграција на ранливи лица и на невработеноста?“, е еден о

29.11.2019
Стратегии, едукација и инвестиција – клучни за развојот на социјалното претприемништво во Полошкиот и Пелагонскиoт регион

„Социјалните претпријатија – потенцијал за развој на прекуграничните региони“ е една од најновите публикации на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, која претставува резиме на јавните

Програми

Социјална инклузија, интеграција и кохезија

Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на „Паблик“. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија ...

Социјални претпријатија и социјални иновации

„Паблик“ е лидер во развојот на целокупниот еко-систем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област, започнувајќи од јавните институции, локалната самоуправа и бизнис секторот.

Општествено влијание

Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Под општествена промена – се поразбира широко сфатена нециклична промена на институците, нормите, културата или на одредена општествена структура.

Наши партнери