ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

Информации за организацијата

2

Инпути-вложувања

3

Производи

4

Резултати

5

Е-маил

ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТАИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОЦЕНУВАЊЕТО

Важно е да се пополнат сите делови на инструментот. Доколку имате нејаснотии во дефинирањето на некои термини, користете го појмовникот, кој е дел од инструментот. Во процесот на евалуација што се одвива во организацијата, обидете се да постигнете консензус за одредените прашања. Откако евалуацијата е завршена за сите соодветни димензии, инструментот го пресметува резултатот на секоја димензија во соодветната табела дадена во последниот работен лист. Оваа табела претставува „профил на капацитетот“ на организацијата за поттикнување општествени промени. Сумарниот резултат дава опис на граѓанската организација во однос на капацитетите за поттикнување општествени промени во заедницата. Ниту една организација не е совршена - сите имаат силни и слаби страни. Како резултат на тоа, резултатите од процената се за да им помогнат на организациите да ги идентификуваат областите во кои имаат поголем успех и тие во кои се појавуваат одредени слабости во капацитетот за поттикнување општествени промени во заедницата. Последниот чекор на процената е да се преиспитаат резултатите за секоја димензија и сумарниот резултат за да се размислува за начините како да се подобри капацитетот за поттикнување општествени промени во заедницата. Повторно, ниедна алатка не е совршена и затоа ве повикуваме да ни се обратите со сугестии и со повратни критички информации за процесот на користење на инструментот. Овие коментари ќе бидат многу корисни во идните ревизии на инструментот.

1. ЛУЃЕ


2. ФИНАНСИИ


3. ИНФРАСТРУКТУРА


ПРОИЗВОДИ

1. ПОСТИГНУВАЊА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

РЕЗУЛТАТИ

1. ПРИДОБИВКИ НА НИВО НА ОРГАНИЗАЦИЈА

2. ПРИДОБИВКИ НА НИВО НА ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА ИЛИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

3. ВМРЕЖУВАЊЕ

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ
Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“ и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.