Брифови на политики

Документ на политики – Како до развиен еко-систем за социјални претпријатија?

https://public.org.mk/wp-content/uploads/2018/10/Dokument-na-politiki.pdf