Над 5 годишно искуство како истражувач. Дипломиран економист на Универзитетот за применети науки-Фонтис-Холандија. Има професионално искуство во развој на јавни политики и активности за застапување и лобирање во областа на социјалната инклузија и развојот на граѓанското општество. Нејзините истражувачки и професионални интереси се: социјална економија, сиромаштија, работна интеграција на ранливи категории граѓани, систем на социјална заштита во Македонија и право на домување.

Претходни објави (Previous article)Марина Матеска
Следни објави (Next article)Маја Раванска